ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN MOOIEVERANDAS.NL

Artikel 1 – DEFINITIES
In deze Algemene Consumentenvoorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: Mooieverandas.nl/Van Beem Buitenleven die de navolgend genoemde werkzaamheden aanbiedt en uitvoert.
Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de levering en montage van veranda’s en zonwering. Het leveren van benodigde materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
Materialen: Alle producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.
Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met de ondernemer.
Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat de ondernemer doet en op alle overeenkomsten die tussen de ondernemer en de consument worden gesloten.
Artikel 3 – HET AANBOD / DE OFFERTE
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte et stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de consument de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt de ondernemer aan de consument vooraf de offerte- en ontwerpkosten bekend.
2. De ondernemer brengt het aanbod bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.
3. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden op basis van de in de eerste lid door de consument aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
5. Het aanbod vermeldt wanneer met de werkzaamheden wordt begonnen alsmede een indicatie van het moment van oplevering.
6. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zullen worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht, inclusief BTW.
b. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren inclusief de BTW (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Onder uurtarief wordt verstaan: de vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon, inclusief BTW. Aan de consument wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing van en naar het werk.
7. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden.
8. Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
9. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het intellectuele eigendom voor op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
10. Het is de consument verboden materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer. Indien de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden niet aan de ondernemer wordt versterkt, zal de offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, binnen 14 dagen na datum van de beslissing dan wel na het verstrijken van het aanbod, aan de ondernemer retour worden gezonden. Aan de consument is het zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, niet toegestaan het ontwerp zelf uit te voeren of te doen uitvoeren.
11. Indien schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen, zal de consument, de vooraf aan hem bekend gemaakte voorbereidings-, ontwerp- en of tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
12. Vergoeding voor wijzigen van factuurgegevens na het sturen van de factuur: administratieve kosten €25,00 exclusief BTW.
ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand dooraanvaarding van het aanbod door de consument. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. Na wijziging in de offerte zal een nieuwe offerte en opdrachtbevestiging worden uitgebracht.
3. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de consument er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegeven binden de ondernemer niet.
5. De ondernemer is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De consument is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan de ondernemer te verstrekken.
6. De ondernemer is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument dient er zorg voor te dragen dat hij, indien en voor zover vereist, tijdig, dat wil zeggen vóórdat door de ondernemer begonnen dient te worden met de uitvoering van de overeenkomst, de beschikking heeft verkregen over de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan door de niet of niet tijdig verkrijgen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen en ontheffingen door de consument.
ARTIKEL 6 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de consument. De ondernemer is gerechtigd een andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de consument door te berekenen. Indien de ondernemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.
ARTIKEL 7 – UITVOERING EN OPLEVERING
1. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld dat de werkzaamheden geheel zijn uitgevoerd dan wel indien de consument en de ondernemer, na uitvoering van de werkzaamheden, gezamenlijk het opleveringsformulier hebben ondertekend. Verder worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd wanneer de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2. De ondernemer is bevoegd om derden in te schakelen bij uitvoering van de werkzaamheden en de levering van zaken.
ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Gelet op de aard van de door de ondernemer gebruikte materialen kan het materiaal kleurverschillen bevatten. Alle kleurverschillen die niet waarneembaar zijn op 5 meter afstand leiden tot non-conformiteit van de door de ondernemer geleverde materialen. Bovendien is de kleurlaag op/tegen de bewegende onderdelen eerder onderhevig aan slijtage, dit behoort tot normale slijtage van de materialen.
2. De door de ondernemer gebruikte materialen kunnen (onder invloed van weersomstandigheden) krimpen en uitzetten, hetgeen met de daarbij behorende (zachte) geluiden gepaard kan gaan. Het krimpen en uitzetten van de materialen kan niet worden aangemerkt als non-conformiteit van de door de ondernemer geleverde materialen.
3. Indien de ondernemer, in opdracht van de consument, natuurlijke materialen, waaronder bijvoorbeeld hout, heeft gebruikt bij de uitvoering van haar opdracht, dan is geen sprake van non-conformiteit indien bedoelde natuurlijke materialen werken, verkleuren of indien zich scheurvorming optreedt. Het werken, verkleuren of voordoen van scheurvorming is een kenmerk van natuurlijke materialen.
4. Indien de ondernemer, in opdracht van de consument, niet geïsoleerde materialen heeft gebruikt bij de uitvoering van haar opdracht, dan is geen sprake van non-conformiteit indien zich condensvorming op één of meer van de door de ondernemer gebruikte materialen vormt. Het vormen van condens op niet-geïsoleerde beglazing of -materialen is een normaal verschijnsel.
5. De ondernemer staat niet in voor gebreken die na oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
6. De ondernemer is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) bevestiging of koppeling van de door de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen aan constructies, installaties of materialen ongeschikt blijken te zijn en de ondernemer dit niet wist of kon weten. De ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door stopcontacten, bekabeling of riolering van de consument waarop de producten van de ondernemer worden aangesloten. De consument dient er zelf zorg voor te dragen dat bedoelde aansluitingen en installaties door een erkend installateur of loodgieter zijn geïnstalleerd en/of gecontroleerd en dat zij derhalve geschikt zijn voor bedoelde aansluiting.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor (bouwkundige) gebreken aan de onroerende zaak/zaken van de consument of schade die hieruit voortvloeit.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak of verzakking van het draagvlak, tenzij de ondernemer het draagvlak in opdracht van de consument heeft aangebracht en/of aangepast.
9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit door de consument gewenste constructies en/of werkwijzen of onjuistheden in de door de consument opgedragen werkzaamheden.
10. De door de ondernemer gebruikte materialen en dakconstructie zijn niet geschikt om te betreden. Indien de consument op enig moment besluit het door de ondernemer aangebrachte dak te betreden, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.
11. Knikvouwen en krijtstrepen, welke ontstaan bij de verwerking van zonweringdoeken, alsmede wafel- of visgraadpatroon in de buurt van zomen en naden van zonweringdoek behoren tot normale producteigenschappen en kunnen nimmer tot reclamatie leiden.
12. De ondernemer staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
13. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde levende materialen wordt door de ondernemer ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
ARTIKEL 9 – GARANTIE
1. De ondernemer geeft één jaar garantie op door haar aangebrachte draagvlakken/bodems, behoudens in het geval van nieuwbouw. Indien de ondernemer materialen aanbrengt bij/aan recent gebouwde onroerende zaak, dan geeft de ondernemer, in verband met het grote risico op verzakking, welk risico niet aan hem te wijten is, geen garantie op door haar aangebrachte draagvlakken/bodems.
2. De ondernemer geeft één jaar garantie op bewegende onderdelen.
3. De ondernemer geeft twee jaar garantie op LED-spots Exclusive Line.
4. De ondernemer heeft vijf jaar garantie op houten onderdelen, mits het houtwerk steeds (aantoonbaar) tijdig en correct door of namens de consument is onderhouden.
5. De ondernemer heeft tien jaar garantie op de aluminium profielen en op de polycarbonaat dakplaten (met uitzondering van condensvorming dat ontstaat in de polycarbonaatplaat met vochtige weersomstandigheden).
6. Buiten de garantie vallen in ieder geval alle gebreken:
a. Die optreden in en/of geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn ban niet- of niet correct in achtnemen van de bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften door de consument;
b. Die het gevolg zijn van wijzigingen aangebracht door of in opdracht van de consument;
c. Die het gevolg zijn van normale slijtage;
d. Die geen gevolg zijn van de door de ondernemer verrichte werkzaamheden;
7. De consument kan geen beroep meer doen op door de ondernemer verstrekte garanties indien de consument de gebreken niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de ondernemer heeft gemeld.
8. Indien de ondernemer een aanspraak op grond van het in dit artikel bepaalde besluit te honoreren, dan heeft de ondernemer de keuze tussen het aanbieden van een passende oplossing, het verhelpen van het gebrek of een schadevergoeding.
9. De uitvoering van vervanging of reparatie tijdens de garantieperiode verlengt de aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke uitvoering niet.
ARTIKEL 10 – OPSCHORTING
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van de ondernemer worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht de ondernemer al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichting kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De consument is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Onder overmacht bij de consument wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de consument niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de ondernemer of van derden, ziekte van personeel, tekort aan personeel, verkeersopstoppingen, ongevallen, stroom- of computerstoornissen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen en te late leveringen aan de ondernemer door derden daaronder begrepen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de consument recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren.
4. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste 90 dagen, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de consument met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.
ARTIKEL 11 – SCHOONMAAK EN AFVOER AFVAL
1. De ondernemer zal de plaats waarop hij de werkzaamheden heeft verricht bezemschoon opleveren. Daarnaast zal de ondernemer zorgdragen voor verwijdering van het door hem bij de uitvoering van de werkzaamheden geproduceerde afval en de verpakkingsmaterialen.
2. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het vrijgekomen afval verontreinigd is, terwijl de consument de ondernemer hier vooraf niet op heeft gewezen, dan is de ondernemer bevoegd de extra kosten die gemoeid zijn met het afvoeren van het verontreinigde afval, volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving, als meerwerk conform artikel 6 lid 2 en 3 bij de consument in rekening te brengen.
ARTIKEL 12 – AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer of door de ondernemer ingeschakelde derden binden de ondernemer niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.
ARTIKEL 13 – DE BETALING
1. Alle werkzaamheden welke door de ondernemer geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
2. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door de ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de consument betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals opgenomen in de offerte.
6. De ondernemer heeft het recht de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de aanneemsom te verplichten.
ARTIKEL 14 – NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat de ondernemer na het verstrijken van die termijn een laatste betalingsherinnering zendt en (daarmee) de consument alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
3. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
4. Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de consument.
ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN -OVERDRACHT
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de consument, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan een recht van hypotheek worden gevestigd.
3. Indien de ondernemer gebruik maakt van zijn uit dit artikel voortvloeiende rechten, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten, waaronder die kosten die de ondernemer nodig zal oordelen tot behoud van haar rechten, voor rekening van de consument.
ARTIKEL 16 – UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING
1. Bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van e werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de consument aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van de ondernemer, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.
2. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in het geval de consument in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de consument een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend of in het geval van het overlijden van de consument.
ARTIKEL 17 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is aansprakelijk voor de aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers.
2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de consument het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de consument dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de consument zo snel mogelijk na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de consument op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
3. Op de consument rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
4. De ondernemer is met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal €1.250.000,- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid.
5. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument of door derden die de consument daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend was geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de consument.
7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de ondernemer is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onvolledige of onjuiste gegevens en/of informatie. De ondernemer is voorts niet aansprakelijk voor gebreken in of ten gevolge van materialen of hulpmiddelen die door of namens de consument ter beschikking zijn gesteld.
8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens het plegen van onderhoud aan of het schoonmaken of reinigen van het werk of een gedeelte daarvan. De ondernemer adviseert de consument om bij het schoonmaken of reinigen van het werk of een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend het reinigen van de goten, beschermings- en beveiligingsmaatregelen te treffen.
9. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming of vertraging is veroorzaakt.
10. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
ARTIKEL 18 – KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument niet op, behoudens voor zover de ondernemer schriftelijk te kennen heeft gegeven dat zij de klacht gegrond acht én dat zij instemt met het opschorten van de betalingsverplichting van de consument.
3. De ondernemer heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De consument verleent alsdan zijn medewerking.
4. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de consument niet van diens verplichting om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van de materialen.
5. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan er toe leiden dat de consument zijn rechten ter zake verliest.
ARTIKEL 19 – SLOTBEPALINGEN
1. Individuele afwijkingen moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.
2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.